O Nama

Obrazovno–kulturna zajednica Roma ,,Rromanipen“ iz Kragujevca je osnovana 25.12.2005.godine kao nevladina,neprofitna,nestranačka organizacija .

OKZ,,Rromanipen“je osnovala grupa mladih intelektualaca i studenata romske nacionalnosti sa željom da unaprede kvalitet života Roma u Kragujevcu , uz očuvanje sopstvenog kulturnog  identiteta ..Fokus svog delovanja aktivisti OKZ,,Rromanipen“ stavljaju  na unapređenju obrazovanja Roma .

Rromanipen logo

Misija naše organizacije je :

Unapredjenje kvaliteta života Roma kroz edukaciju, jer smatramo da je obrazovanje za svakog građanina pa i za Rome put ka boljoj socijalnoj integraciji ,društvenom položaju i ekonomskoj nezavisnosti uz očuvanje sopstvenog kulturnog identiteta i afirmaciju zdravog načina života

 

Dugoročni ciljevi organizacije su:

Doprinos u unapređenju  nivoa obrazovanja Roma posebno mladih u cilju, njihove emancipacije  i sveobuhvatne  integracije u savremene tokove društvenog života.

Promovisanje Jednakih prava za sve , uz uvažavanje različitosti  i poštovanje potreba, etničkog, nacionalnog i kulturnog nasleđa i tradicije

Prikupljanje i obrađivanje stručne i naučne literature u oblasti ;  prosvete,nauke,kulture,zdravstvene zaštite i humanitarno – socijalnih oblasti

 

Kontinuirano medijsko informisanje Roma o dešavanjima na lokalnom i nacionalnom nivou

OKZ ,,Rromanipen“  ostvaruje svoju misiju u skladu sa dugoročnim ciljevima na polju obrazovanja realizujući :

  • Aktivnosti  sa decom  koje se odnose  na podizanje motivacije za dalje školovanje na svim nivoima obrazovnog procesa  (predškolski, osnovnoškolski  i srednjoškolski nivo)
  • Aktivnosti  sa mladima u cilju  podrške za opstajanjem  u obrazovnom sistemu mladih romske nacionalnosti uz  njihovo osnaživanje  za očuvanjem sopstvenog  kultunog identiteta putem edukativno-kreativnih radionica( svi nivoi obrazovanja uključujući i fakultetski )
  • Rad sa  romskim roditeljima  sa ciljem  povećanja motivacije i nivoa kompetencija  roditelja  za aktivnijim učešćem u obrazovanju svoje dece  putem informativnih i edukativnih radionica .
  • Aktivnosti  sa obrazovnim institucijama koje se odnose na menjanje pristupa u radu sa njima i podizanju kvaliteta obrazovanja romske dece, kao i senzibilizaciji nastavnog kadra za rad sa marginalizovanim grupama.
  • Aktivnosti sa ciljem doprinosa u  unapređenju Lokalne inkluzivne  obrazovne politike prema romima – formiranje Lokalnog tima za unapređenje obrazovanja Roma sa zadatkom  redefinisanja LPA za Rome u segmentu obrazovanja  kao i kontinuirano praćenje implementacije LPA u Kragujevcu.