Most Eu Funds for Roma

Projekat “Pristup fondovima Evropske unije za Rome” sprovodi konzorcijum organizacija koga pored OKZ “Romanipen” čine “Znam kako centar” iz Novog Sada i “Romski centar za demokratiju” iz Vranja u okviru programa Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Cilj projekta je da da doprinos poboljšanju položaja romske zajednice tako što će se povećati mogućnosti državnih institucija, lokalne samouprave i civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU u cilju sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji i to u oblastima stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja.

Projekat je zasnovan na osnaživanju samih Roma da se uključe u projektni ciklus u skladu sa standardima Evropske unije. Članovi projektnog tima prolaze kroz obuku tako da sami mogu da osmisle, konkurišu i sprovedu projekte u cilju stvaranja boljih uslova za poboljšanje sveukupnog položaja Roma u Republici Srbiji.

Projektom je predviđeno da projektne aktivnosti obuhvate teritoriju cele Srbije, uz podelu odgovornosti organizacija na regionalnom nivou. Za područje Vojvodine odgovornost ima “Znam kako centar”, za područje Centralne Srbije OKZ “Romanipen” i za područje Južne Srbije Romski centar za demokratiju tako da je neophodno razviti mehanizme saradnje na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou kako bi se postigla koordinacija aktivnosti pri apliciranju i sprovodjenju projekata iz fondova Evropske unije i drugih donatora. Pored odabranog tima, predstavnici ostalih romskih nevladinih organizacija biće pozvani da uzmu aktivno učešće u svim fazama projekta kako bi se uspostavilo i očuvalo vođenje ovog projekta sa strane predstavnika romske zajednice u Srbiji.

OKZ “Romanipen” ima odgovornost za menadžment projekta za područje Centarlne Srbije i za valjano i odgovorno sprovođenje projektnih aktivnosti.

Projekat ima za cilj
da utemelji i obuči odabrani projektni tim, da generiše projektne ideje u oblasti inkluzije Roma za fonodove EU. Članovi projektnog tima trebalo bi da utiču na donosioce odluka na svim nivoima da projekte za inkluziju Roma posmatraju kao strateški prioritet. Razvijanje projektata zahteva participativan pristup odnosno učešće i saradnju svih relevantnih institucija i organizacija na nacionalnom i lokalnom nivou.
Kako je aktivnostima obuhvaćena teritorija Srbije organizovaćemo dva sastanka u dva grada na teritoriji Centralne Srbije kako bi se otvorili kanali komunikacije, prikupili podaci i iskoristili svi potencijali na lokalnom nivou za generisanje projekta prema EU.


Konsultatntski rad
podrazumeva:
– rad na terenu u razvijanju punog predloga projekta
– praćenje konkursa za predloge projekta i konsultacije sa potencijalnim donatorima kako bi se anticipirali mogući programi
– učešće u razvoju mehanizama za sakupljanje podataka o izazovima i preprekama pri apliciranju kod EU ili drugih donatora (to znači njihovu sitematizaciju u vidu administrativnih, finansijskih i političkih izazova)

Priprema koncepta i predloga projekata je aktivnost koja bi trebalo da bude zasnovana na radu sa korisnicima, kako su definisani predlogom projekta (romskim nevladinim organizacijama, drugim predstavnicima civilnog društva, predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave itd.)

Projektom je planirano da se početkom maja 2013. u Kragujevcu održi informacioni sastanak u domenu evrointegracija, politika prema Romima, pretpristupnih fondova, pripremi i upravljanju projektima. Cilj info radionica je da se konsultanti upoznaju sa potencijalnim aplikantima na teritoriji na kojoj deluju i da se izgrade saradnički odnosi u cilju formulisanja ideja za potencijalno generisanje projektnih predloga.

Nakon sastanka oformljen je PGF tim Centralne Srbije koga čine četiri konsultanta . U prvom mesecu posle treninga projektni tim će početi rad sa najmanje 2 korisnika po regionu. Na kraju godine predviđeno je da za najmanje 10 korisnika bude sastavljen projektni predlog, a da 5 korisnika dobiju ponudu za saradnju na rešavanju određenih problema.

Jedan od indikatora uspešnosti je da se na kraju projekta u Srbiji za 15% poveća broj predloga projekata koji ciljaju romsku zajednicu u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Očekuje se da sa završetkom projekta biti pripremljeno 30 projektnih skica od koji će biti sastavljeno minimum 15 predloga projekata za fondove EU ili bilateralne donatore. Očekuje se da najmanje 4 predloga projekata bude prihvaćeno i da će iznos dobijenih sredstava biti u proporciji 1:5 u odnosu na troškove ovog projekta.

Uloga projektnog tima – PGF tima je da pomažu odabrnim korisnicima da razviju radnu verziju (koncept) u pun predlog projekta. Ta asistencija biće zasnovana na mentorskom principu. Konsultanti radiće sa odabranim korisnicima tokom celog procesa pripreme projekta. Za ovu svrhu organizovaće i facilitiraće regionalne radionice, zajedno sa kontakt osobom (focal points) koje će imenovati Udruženje Roma Prokuplje kao romske partnerske organizacije. Podrška uključuje radne sastanke sa korisnicima, timsko okupljanje radi izrade projekata, tehničke sugestije tokom svih faza pripreme projekata kao i stalni rad i konsultacije sa trenerima i ekspertima za oblasti od posebne važnosti za inkluziju Roma.
Projektni tim osmisliće i sprovoditi zagovaračke aktivnosti na lokalnom i nacionalnom nivou. Kako bi se obezbedio efikasan timski rad, projektni tim uspostaviće procedure za izveštavanje i razmenu informacija i znanja o svim bitnim temama, razvoju veština i dobijanja zanja putem učenja i delanja. Periodični kvartalni sastanci timova biće organizovani u ovkiru projektnih aktivnosti.

Nakon što se usvoje projektne ideje, projektni tim će identifikovati i sprovesti selekciju najizglednijjih ideja za realizaciju. Korisnici će biti pozvani da dalje razviju koncepte projekata. Biće selektovano najmanje 15 ideja. Projektni tim će potom na osnovu evaluacije odlučiti koja će konceptna ideja biti razvijena u predlog projekta. Projektni tim će nastaviti rad sa korisnicima radi razvijanja predloga projekta.
Nakon što se usvoje projektne ideje, projektni tim će identifikovati i sprovesti selekciju najizglednijjih ideja za realizaciju. Korisnici će biti pozvani da dalje razviju koncepte projekata. Biće selektovano najmanje 15 ideja. Projektni tim će potom na osnovu evaluacije odlučiti koja će konceptna ideja biti razvijena u predlog projekta. Projektni tim će nastaviti rad sa korisnicima radi razvijanja predloga projekta.
Za razvoj koncepata predviđena su 1 dana po concept notu , 2 dana za projektni predlog za bileteralne projekte i 5 dana za full aplikaciju za EU projekte. Očekuje se da sa krajem projektne godine najmanje 15 koncepata bude pripremljeno od kojih će 10 biti razvijeno u kompletne predloge projekata .

Osnovne obaveze konsultanta su:

– da kao član projektnog tima učestvuje u kvalitetnom vođenju projektnih aktivnosti i doprinese održivosti ovog projekta kroz saradnju sa organizacijama koje ga sprovodi

Konsultant će imati sledeće zadatke:

– Učešće u pripremi procedura i planova projektnog tima za rad sa korisnicima
– Učešće u podtimovima zajedno sa asistentima u radu sa korisnicima (skiciranje projektnih ideja, izrada predloga projekata, mentorstvo i obuka korisnika) uključujući facilitiranje radionica sa korisnicima.
– Komunikacija sa korisnicima između radnih sastanaka i njihovo motivisanje za rad na izradi predloga projekata.
– Preuzimanje odgovornosti u procesu vođenja korisnika da finaliziraju predloge projekata.
– Koordinisanje rada sa menadžerom projekta i koordinatorom za kontrolu projektnih aktivnosti
– Učešće na sastancima projektnog tima
– Pisanje izveštaja o radu zajedno sa asistentima
– Učestvovanje u drugim projektnim aktivnostima neophodnim za uspešno sprovođenje projekta.

Planira se da projektni tim razvije monitoring primene, ili dela primene, prihvaćenih projekata. To nas uvodi u nov projektni ciklus.