Otvoren konkurs 21.08.2023

Obrazovno-kulturnoj zajednici „Romanipen“  potrebna/potreban pravni savetnik

Кandidat bi trebalo da ispunjava uslove:

•          Diplomirani pravnik;

•          Poželjno iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa romskom zajednicom i poznavanje tema i ključnih aktera u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja i

•          iskustvo u radu na projektima iz oblasti koje su slične oblasti rada Centra;

•          Poželjno Iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa korisnicima iz osetljivih društvenih grupa, ženama i decom

•          Specijalnizacija/interesovanje za oblast ljudskih prava ugroženih grupa;

•          Poznavanje engleskog jezika ( pisanje i konverzacija )

•          Proaktivno i kreativno razmišlja o temi lokalne podrške romskoj zajednici.

Opis pozicije: Pravni savetnik u Centru za romsku zajednicu

 OKZ „Romanipen“

Mesto rada: Kragujevac

Period angažovanja: septembar 2023 – avgust 2026 sa mogućnošću produženja

Vrsta angažovanja: Ugovor o radu sa  punim  radnim vremenom ( 8 sati dnevno od 09 do 17 časova ) ; 40 sati nedeljno ;

Mesečna nadoknada: 800 € bruto

O projektuCentri za romsku zajednicu: lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“:

Projekat „Ekonomsko i socijalno uključivanje Roma i povratnika“ je višegodišnji projekat koji se od 2017. godine sprovodi u Srbiji u partnerstvu organizacija SODI sa sedištem u Berlinu i Foruma Roma Srbije iz Beograda zajedno sa partnerskim organizacijama Romanipen iz Kragujevca, Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada i URBO Požarevac. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku nemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projekta jeste unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja pružanjem podrške romskoj zajednici u odnosu na njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Glavne aktivnosti Centara za romsku zajednicu:

 • Pružanje besplatne psiho-socijalne i pravne podrške pripadnicima romske zajednice i pomoć u ostvarenju i zaštiti prava pred institucijama;
 • Organizovanje treninga i rad na unapređenju znanja i veština u cilju podrške tokom obrazovanja, u pronalaženju zaposlenja, u oblasti zdravlja, društvene participacije kao i za druge potrebe;
 • Organizovanje mesečnih okupljanja članova zajednice u cilju informisanja i međusobne podrške.

Zaduženja:

 • Direktan rad sa korisnicima Centra u prostorijama Centra i na terenu;
 • Pružanje besplatne pravne pomoći, opštih informacija i pravnog saveta korisnicima usluga (npr. u oblasti socijalnih prava, slučajevima diskriminacije, radi obezbeđenja ličnih dokumenata, pomoći u legalizaciji objekata, pomoći u slučajevima nasilja u porodici i dr);
 • Sastavljanje molbi i zahteva, pomoć u prikupljanju i popunjavanju dokumentacije;
 • Prikupljanje informacija o zahtevima korisnicima centra, identifikovanje potreba i problema i određivanje vrste pomoći;  praćenje i vođenje evidencije o slučajevima i potrebama korisnika;
 • Izveštavanje o rezultatima i promenama u vezi sa rešavanjem pojedinačnih i grupnih zahteva korisnika usluga Centra;
 • Saradnja sa osobljem Centra, odnosno stručnim timom (asistentom za rad sa zajednicom i psihologom) i koordinatorom i asistentom Centra u vezi sa načinima rešavanja zahteva/slučaja;
 • Prepoznavanje slučajeva diskriminacije i odlučivanje o adekvatnoj formi reagovanja i rešavanja zajedno sa korisnicima i osobljem;
 • Komunikacija sa sa institucijama, školama, državnim institucijama i javnim službama u cilju rešavanja zahteva/potreba korisnika centra;
 • Unapređenje procedura rada sa korisnicima u saradnji sa timom Centra;
 • Aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava;
 • Ostala zaduženja u dogovoru sa Koordinatorom centra i potrebama organizacije

Poželjan profil

 • Diplomirani pravnik;
 • Poželjno iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa romskom zajednicom i poznavanje tema i ključnih aktera u vezi sa socijalnim uključivanjem Roma i Romkinja i
 • iskustvo u radu na projektima iz oblasti koje su slične oblasti rada Centra;
 • Poželjno Iskustvo ili izražena motivacija za  rad sa korisnicima iz osetljivih društvenih grupa, ženama i decom
 • Specijalnizacija/interesovanje za oblast ljudskih prava ugroženih grupa;
 • Poznavanje engleskog jezika ( pisanje i konverzacija )
 • Proaktivno i kreativno razmišlja o temi lokalne podrške romskoj zajednici.

Kandidati mogu dostaviti svoje biografije na mejl adresu : office@romanipen.org.rs do 31.08.2023.

Comments are closed.