Administrator

Inicijativa za podršku razvoju i učenju romske dece ranog uzrasta u Srbiji

Inicijativu za podršku razvoju i učenju romske dece ranog uzrasta u Srbiji (Inicijativa) realizuju CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju i Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“, uz podršku Programа za rani razvoj Fondacije za otvoreno društvo, London i Fondacije za otvoreno društvo, Srbija. Рealizuje se u periodu od decembra 2015. do decembra 2018. godine.

RNVO partneri u implementaciji:

LEBANE – “ARKA” Lebane

NOVI SAD – Ekumenska humanitarna organizacija EHO

SMEDEREVSKA PALANKA – Centar za razvoj romske zajednice “Amarodrom”

KOCELJEVA, DRAGINJE – Centar za integraciju Roma Valjevo

SURDULICA – Udruženje Roma intelektualaca –  Vladičin Han

ŽABALJ – Ženska romska inicijativa Žabalj

KOSTOLAC – “Društvo Rom” Kostolac

BOR – Romska inicijativa mladih  ,, Gypsy soul“

NOVI BEČEJ-Udruženje za prosperitet Roma  Novi Bečej

BEOGRAD – Romski ženski centar “Bibija”

PIROT – Udruženje građana “Ternipe”

KRUŠEVAC- “Romsko srce” Kruševac

VRANJE – Romski kulturni centar  Vranjska Banja

VALJEVO – Društvo “Rom”  Valjevo

Osnovni ciljevi Inicijative su:

 1. Unapređenje postignuća dece mlađe od sedam godina pripadnika romske nacionalne manjinе, omogućavanjem boljih uslova za zaštitu njihovog zdravlja, vaspitanje, razvoj, učenje i socijalnu inkluziju
 2. Razvijanje modela unapređenja dostupnosti kvalitetnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja deci pripadnika romske nacionalne manjine koji će doprineti razvoju praktičnih politika koje se odnose na rani razvoj i obrazovanjе dece u Srbiji

Specifični ciljevi:

 • Osnaživanje roditelja da povećaju bezbednost i podsticajnost porodičnog okruženja, unaprede negu i vaspitanje, razviju veštine pozitivnog roditeljstva, podrže zdravlje, razvoj i obrazovanje svoje dece, zastupaju i praktikuju njihova i svoja prava.
 • Unapređivanje stručnih i organizacionih kapaciteta romskih udruženja i mladih stručnjaka Roma i Romkinja za podršku razvoju i učenju decе ranog uzrasta i njihovim porodicama.
 • Unapređenje kapaciteta zaposlenih u predškolskim ustanovama za razvijanje inkluzivnih vrednosti, politika i prakse, kvalitetniji vaspitno-obrazovni rad i raznovrsniju ponudu programa, kako bi se povećala pristupačnost predškolskih programa romskoj deci, podržala njihova tranzicija u osnovnu školu i pružila podrška roditeljima.
 • Povećanje kapaciteta profesionalaca iz domova zdravlja i centara za socijalni rad, i predstavnika jedinica lokalne samouprave za unapređivanje uslova za rast i razvoj romske dece, kao i podrška interresornoj saradnji na lokalnom nivou i zajedničko delovanje za dobrobit dece i porodica.

 

Podrška: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dalo je pismo preporuke za realizaciju aktivnosti u predškolskim ustanovama.

Partneri: romska udruženja i predškolske ustanove u 15 projektnih lokaliteta. Udruženje pedijatara Srbije partner je na aktivnostima u Domovima zdravlja a Association Roma Business Information Center In Macedonia je partner na video dokumentovanju.

 

Lokaliteti: Aktivnosti će se realizovati u 15 lokaliteta – gradova i opština koje su izabrane na osnovu uspostavljenih kriterijuma: brojnost romske populacije, otvorenost PU za saradnju i romsko udruženje aktivno u oblasti obrazovanja i rada sa porodicama.

Lokaliteti su: Kragujevac, Valjevo, Vranje, Kruševac, Pirot, Lebane, Žabalj, Požarevac, Koceljeva, Novi Bečej, Beograd – Zvezdara, Bor, Surdulica, Novi Sad i Smederevska Palanka.

Korisnici

Direktni korisnici su romska deca predškolskog uzrasta i njihove porodice.

 1. Planirano je uključivanje пribližno 930 porodica sa 1550 dece.
 • oko 450 porodica sa približno 750 dece uključene u Program za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA koji realizuje 15 romskih udruženja
 • oko 480 porodica sa približnо 480 dece obuhvaćene kratkim posebnim i specijalizovanim programima u 16 predškolskih ustanova

 

b . Projektom će biti obuhvaćeno i oko 320 romske dece koja pohađaju predškolski pripremni program u 16 predškolskih ustanova

Indirektni korisnici su vršnjaci romske dece i njihovi roditelji: deca upisana u predškolske ustanove (PU) koje će imati dobit od poboljšanog kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja; deca koja ne pohađaju PU i njihovi roditelji koji će učestvovati u kratkim posebnim i specijalizovanim programima PU.

Ciljne grupe

 • Vaspitači i stručni saradnici u predškolskim ustanovama (oko 250)
 • Zaposleni u domovima zdravlja (oko 75)
 • Zaposleni u centrima za socijalni rad (oko 75)
 • Zaposleni u jedinicama lokalne samouprave (oko 30)
 • Aktivisti i lideri romskih udruženja (oko 40)

 

AKTIVNOSTI

Specifični cilj 1: Osnaživanje roditelja da povećaju bezbednost i podsticajnost porodičnog okruženja, unaprede negu i vaspitanje, razviju veštine pozitivnog roditeljstva, podrže zdravlje, razvoj i obrazovanje svoje dece, zastupaju i praktikuju njihova i svoja prava.

 

Program za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA (Program) je centralna komponenta Inicijative. Cilj Programa je razvijanje podsticajnijeg i bezbednijeg porodičnog okruženja za malu decu iz siromašnih romskih porodica kako bi mogla da se vinu iz porodičnog gnezda dovoljno osnažena da budu ravnopravna sa vršnjacima.

Program je kreirao CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa romskim udruženjima, uz podršku Programa za rani razvoj Fondacije za otvoreno društvo, London.

Program obuhvata sadržaj i metodologiju potrebne za kvalitetan, strukturiran i efektivan rad sa porodicom, decom i zajednicom. Program podržava jedinstvo nege, vaspitanja i obrazovanja dece ranog uzrasta, i obuhvata 22 teme koje su grupisane u tri celine: Uloga i odgovornost porodice i zajednice za podizanje dece; Zaštita zdravlja dece i porodice; Podsticanje razvoja deteta.

Program sadrži stručne tekstove, scenarija za radionice sa roditeljima i sa decom, scenarija za kućne posete, priloge za roditelje, vodič, materijal za rad, PPT, liflete, postere, video klipove, filmove, fotografije. Više o programu dostupno na www.cipcentar.org

Glavne aktivnosti su: рadionice sa roditeljima, radionice sa decom, kućne posete, zajedničke aktivnosti sa decom i roditeljima, a u skladu sa potrebama pružaće se i različiti oblici podrške porodicama. O svim aktivnostima vodiće se evidencija uz poštovanje privatnosti ličnih podataka dece i roditelja.

Program će sa decom i njihovim porodicama realizovati par edukovanih facilitatori /ki u izabranim naseljima u svakoj od 15 projektnih lokacija. Svako romsko udruženje realizovaće Program sa 30 porodica koje imaju decu predškolskog uzrasta, u dve faze od po 9 meseci, tokom 2017. i 2018. godine.

 

AKTIVNOSTI SA RODITELJIMA biće fokusiranе na:

 • sticanje znanja, promena ili prilagođavanje uverenja i stavova, i razvijanje roditeljskih veština u odnosu na: prava deteta; roditeljsku odgovornost; zaštitu zdravlja, higijenu, ishranu i bezbednost deteta; pozitivno roditeljstvo (pravila umesto kazne); podsticanje razvoja i učenja deteta; zajedničko delovanje oba roditelja; značaj celoživotnog učenja i sl.
 • razvoj pozitivne slike o sebi, kako bi se roditelji osećali osnaženim i smanjili nivo stresa.

Tokom prve faze primene programa u 2017. sa roditeljima (i drugim članovima porodice) biće organizovan set od 21 radionice primenom scenarija Programa.

U drugoj fazi – tokom 2018. godine sa roditeljima će se po utvrđenim scenarijima razraђivati iste teme obrađene u prvoj fazi, sa akcentom na razmenu o primeni naučenog, promeni stavova i ponašanja roditelja i dece, posmatranje dece, i uzajamno učenje.

Scenario svake radionice ima istu strukturu koja obuhvata: uvod u temu, razmenu o primeni aktivnosti preporučenih na prethodnoj radionicи, glavnu aktivnost (rad u malim grupama, rad u parovima, individualni rad, grupne diskusije, i kviz), zabavne i opuštajuće igre i aktivnosti , zaključak facilitatora, ideje za aktivnosti kod kuće, evaluaciju. Radionice podstiču učenje, samoprocenu i vršnjačku razmenu.

KUĆNE POSETE su dodatna podrška porodicama uključenim u Program koje imaju decu uzrasta do godinu dana. U prvoj fazi primene Programa facilitatori/ke će primeniti scenarija data u Programu tokom osam kućnih poseta (Bezbedno okruženje za decu; Podsticajno okruženje za rast i razvoj deteta; Kako sprečiti širenje zaraznih bolesti u porodici; Higijena odojčeta; Nega novorođenčeta; Dete uči kroz igru; Psiho -socijalni razvoj deteta; Razvoj govora). Tokom kućnih poseta sa roditeljima beba biće razgovoraće se i o značaju dojenja i vakcinaciji i upućivati  na posete stručnjacima u Domu zdravlja. U drugoj fazi primene Programa kućne posete će biti organizovane za porodice koje dobiju bebe i one kojima je potrebna dodatna podrška.

AKTIVNOSTI SA DECOM: Sa decom će biti organizovan set od 21 radionica primenom scenarija Programa, tokom obe faze primene Programa. Radionice će biti fokusirane na decu uzrasta od 3 do 5,5/6 godina (pre upisa u obavezni pripremni predškolski program), ali su i druga deca dobrodošla da učestvuju u njima.

Radionice sa decom biće organizovane u okviru dve tematske oblasti Programa: Zaštita zdravlja dece i porodice i Podsticanje razvoja deteta. Radionice sa decom uključuju raznovrsne oblike rada i aktivnosti koje odgovaraju različitim stilovima učenja dece i obezbeđuju potrebnu dinamiku: slušanje, individualni rad, rad u paru, malim i velikoj grupi, prezentovanje, zaključivanje, igranje uloga, igranje, istraživanje, verbalizovanje, poređenje, posmatranje, igre rečima, pričanje priča, čitanje, pravljenje igračaka i muzičkih instrumenata, sviranje, pevanje, crtanje, slikanje, vajanje, dramatizacije, ples, kooperativne igre, vežbe i sportske igre, vežbe opuštanja i vođene fantazije.

Radionice i druge aktivnosti sa decom će podržavati razvoj dece u svim oblastima razvoja: psiho-socijalnom, senzo-motornom, razvoju jezika i govora, kognitivnom razvoju i učenju kroz igru. Posebna pažnja biće posvećena: razvoju pozitivne slike o sebi, razvijanju samopouzdanja i samopoštovanja; motivacijи za učenje; usvajanju komunikacijskih veština i rešavanju problema; sticanju znanja i razvijanja veština početnog opismenjavanja i početnih matematičkih pojmova. Sa decom će se obrađivati i teme o ličnoj higijeni i zaštiti zuba, zdravoj ishrani i bezbednosti. Podsticaće se kreativno mišljenje i izražavanje u raznim umetničkim oblastima, kao i razvoj fine motorike.

 

ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI DECE I ODRASLIH: Aktivnosti koje zajedno planiraju i sprovode deca i odrasli doprinose razvoju osećaja pripadnosti i bliskosti članova zajednice. Edukativne i kreativne radionice, zajedničke igrovne, zabavnea i sportske aktivnosti u kojima učestvuje više generacija doprineće da se porodice i drugi stanovnici naselja okupe i zbliže, nauče nešto novo i zabave se. Akcije u naselju takođe podstiču koheziju unutar zajednice, povezivanje različitih generacija i porodica kada svi deluju sa istim ciljem a to je da učine nešto za bezbedniji, zdraviji i lepši život svojih najmlađih.

Prikupljanje tradicionalnih romskih priča, bajki, uspavanki, pesama za decu i sl. ће biti jedan od značajnih fokusa projektnih aktivnosti  kako bi se promovisali romski jezik, kultura i tradicija, podržalo njihovo očuvanje, kao i primenа u radu sa roditeljima i decom u našem i sličnim programima ali i u obrazovnim ustanovama.

 

Specifični cilj 2: Unapređivanje stručnih i organizacionih kapaciteta romskih udruženja i mladih stručnjaka Roma i Romkinja za podršku razvoju i učenju dece ranog uzrasta i njihovim porodicama.

 

Osnaživanje partnerskih udruženja ima za cilj da se unaprede:

 • stručni kapaciteti za sprovođenje Programa za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA;
 • organizacioni kapaciteti za planiranje, organizovanje, sprovođenje i praćenje projektnih aktivnosti;
 • kapaciteti za dalji razvoj organizacije;
 • poveća transparentnost delovanja i saradnja sa institucijama na lokalnom nivou.

Izgradnja stručnih i organizacionih kapaciteta će uključiti obuke (Finansijsko i administrativno vođenje organizacije; Organizacioni menadžment; Praćenje i evaluacija programskih aktivnosti; Građenje partnerstava na lokalnom nivou), mentorske posete, razmenу iskustava na sastancima i na REYNS platformi – http://www.reyns.apas.org.rs/, putem stalnе komunikacijе sa odgovornim licem i projektnim timom, kroz literaturu i sl.

Partnerska udruženja će dobijati kontinuiranu mentorsku podršku za primenu Programa za decu i porodicu SNAŽNI OD POČETKA – DAM LEN PHAKA, kao i za razvijanje efektivne saradnje sa institucijama obrazovanja, zadravstvene i socijalne zaštite, jedinicama lokalne samouprave, i drugim lokalnim akterima.

Specifični cilj 3. Unapređenje kapaciteta zaposlenih u predškolskim ustanovama za razvijanje inkluzivnih vrednosti, politika i prakse, kvalitetniji vaspitno-obrazovni rad i raznovrsniju ponudu programa, kako bi se povećala pristupačnost kvalitetnih predškolskih programa romskoj deci, podržala njihova tranzicija u osnovnu školu i pružila podrška roditeljima.

 

AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA su usmerene ka poboljšanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i učenja i stvaranjе povoljnog okruženja za decu iz romske i drugih marginalzovanih grupa, sa odgovarajućim inkluzivnim vrednostima, politikama и praksama.

Unapređenje inkluzivnih politika na nivou cele ustanove, uključujući planiranje projektnih aktivnosti u Godišnjem planu rada PU: PU će osnovati tim od 3 do 5 članova koji čine vaspitači i stručni saradnici. Tim će planirati i koordinisati aktivnosti u ustanovi, podsticati horizontalno učenje,  podržavati vaspitače. PU će u svojim Godišnjim planovima planirati diversifikovane programe za decu i roditelje, obuke i druge aktivnosti. Članovi tima učestvovaće na svim obukama i dobijati kontinuiranu podršku za svoj rad putem mentorskih poseta i na godišnjim sastancima svih PU.

Unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u jednom izabranom vrtiću (objektu ) i 3 – 5 izabranih PPP grupa: PU su izabrale objekat koji pohađaju i romska deca uzrasta od 3 do 5,5 godina ili mu gravitiraju deca iz naselja, i 3-5 PPP grupa koje pohađaju i romska deca. Vaspitači koji rade u ovim vrtićima i grupama biće edukovani i dobijati mentorsku podršku, a ostali vaspitači će takođe biti uključeni u seminare i onlajn kurseve. Vaspitači će biti podržani da rade na samoevaluaciji svog rada korišćenjem instrumenta koji je razvila International Step bu Step Association.

Podrška kontinuitetu školovanja tokom obaveznog obrazovanja – podrška deci i porodici za prelаzak iz PPP u prvi razred osnovne škole: Vaspitači iz izabranih PPP grupa, stručni saradnici iz PU zajedno sa nastavnicima i saradnicima iz OŠ učestvovaće na obukama i dobijati mentorsku podršku. Razvijaće se model saradnje sa roditeljima i između institucija kako bi deca uspešno započela školovanje.

Povećanje obuhvata dece uzrasta od 3 do 5.5 godina predškolskim programima i podrška porodici: S obzirom da veoma mali broj romske dece ovog uzrasta pohađa vrtić, PU će putem kratkih posebnih i specijalizovanih programa uključiti decu iz naselja i njihove roditelje u edukativne, istraživačke, umetničke, sportske i zabavne aktivnosti. PU ће dobiti grant za obezbeđivanje potrošnog materijala za rad sa decom i roditeljima. Planirano je uključivanje u ove programe oko 30 porodica u svakoj od 16 PU. Vaspitači i saradnici dobiće odgovarajuću obuku i mentorsku pomoć, podstaći će se i saradnja sa ustanovama koje imaju iskustvo sa diversifikovanim programima za decu iz marginalizovanih grupa.

Unapređenje kompetencija kadra u predškolskim ustanovama odvijaće se putem seminara, onlajn kurseva, mentorske podrške na terenu, vršnjačke razmene unutar i između ustanova, literature i video materijala.

CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju realizovaće niz svojih obuka iz oblasti prihvatanja različitosti za suzbijanje predrasuda i diskriminacije, metodologije usmerene na dete i učenje, kritičkog mišljenja, tranzicije i diversifikacije programa.

 

Specifični cilj 4: Povećanje kapaciteta stručnjaka iz domova zdravlja i centara za socijalni rad, i predstavnika jedinica lokalne samouprave za unapređivanje uslova za rast i razvoj romske dece, i podrška interresornoj saradnji na lokalnom nivou.

Aktivnosti na Inicijativi će obuhvatiti rad na razvoju stručnih kapaciteta i unapređivanju međusobne saradnje lokalnih institucija na boljem razumevanju potreba porodica iz osetljivih društvenih grupa, povećanju dostupnosti usluga obrazovanja, socijalne zdravstvene zaštite, i poboljšanje kvaliteta života.

Aktivnosti su fokusirane na stvaranje povoljnijeg okruženja za rast i razvoj male dece iz romske i drugih marginalizovanih grupa:

 • Unapređenjem usluga u domovima zdravlja i centrima za socijalni rad koje se tiču dece predškolskog uzrasta i njihovih porodica
 • Razvijanjem i primenom odgovarajućih lokalnih politika i prakse, i kroz unapređenje interresorne saradnje

Na nivou svake sredine biće formiran lokalni tim (ili nastaviti da deluje ako je već oformljen) koga će činiti predstavnici jedinice lokalne samouprave, doma zdravlja, centra za socijalni rad, predškolske ustanove, romskog udruženja i drugih relevantnih  institucija (Crveni krst, mediji i sl.). Lokalni tim će raditi na planiranju i sprovođenju mera koje se tiču sve dece predškolskog uzrasta u toj sredini, sa posebnim merama dodatne podrške za romsku i drugu decu iz marginalizovanih porodica (princip progresivnog univerzalizma). Lokalni tim će podsticati interresornu saradnju kroz planiranje zajedničkih aktivnosti institucija i pružanje podrške porodicama sa malom decom.

Aktivnosti za lokalne institucije obuhvataju dve obuke (Ni crno ni belo – senzitivizacija za potrebe dece i porodica iz manjinskih i marginalizovanih grupa; Uloga državnih institucija u pružanju podrške razvoju dece ranog uzrasta iz marginalizovanih porodica), stručne sastanke na lokalu, podršku uzajamnom učenju uključivanjem u REYNS, literaturu i sl.

 

OČEKIVANI EFEKTI INICIJATIVE

Najveći benefit osetiće deca iz romske nacionalne manjine iz 15 sredina, kroz:

 • povećanu i kvalitetniju brigu roditelja i bezbedniju i podsticajniju porodičnu sredinu
 • povećanje mogućnosti za učenje, razvoj i druženje sa vršnjacima uključivanjem u različite programe u predškolskoj ustanovi
 • stručniji i adekvatniji pristup medicinskih, socijalnih i obrazovnih radnika: pedijatara, patronažnih sestara, vaspitača, učitelja…

Očekivani efekti:

 • Roditelji : Unaprediće znanja i veštine u vezi nege, očuvanja zdravlja i bezbednosti, vaspitanja, i podsticanja razvoja i učenja svoje dece; Dobiće podršku za podizanje dece i uključivanje u obrazovanje.
 • Romska udruženja: Pružanje podrške roditeljima i deci u zajednici na stručniji i organizovaniji način; Osnaživanje za dalji razvoj udruženja; Ojačavanje uloge posrednika između romske zajednice i državnih institucija.
 • Zaposleni u PU: Unapređenje inkluzivnosti PU (stvaranje klime podrške, uključivanje roditelja, pružanje dodatne podrške deci); Unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovne prakse primenom pristupa usmerenog na dete i učenje; Povećanje obuhvata dece i proširenje programske ponude; Podrška deci i porodici tokom prelaska u školu.
 • Zaposleni u sektorima zdravstvene i socijalne zaštite: Bolje razumevanje potreba porodica sa malom decom iz marginalizovanih grupa; Poboljšanje pristupa i veća podrška porodicama sa malom decom iz marginalizovanih grupa.
 • Jedinica lokalne samouprave i šira zajednica: Razvijanje i primena praktičnih politika ranog razvoja i obrazovanja dece; Osnaživanje interresorne saradnje.