„Centri za romsku zajednicu:Lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“

Projekat “Centri za romsku zajednicu: Lokalna podrška inkluziji Roma u Srbiji“ je višegodišnji projekat koji se od aprila 2017. godine sprovodi na tri lokacije u Srbiji  pod pokroviteljstvom  SODI organizacije sa sedištem u Berlinu, u saradnji sa organizacijama:

  • Forum Roma Srbije –Beograd,
  • Obrazovno kulturna zajednica Roma „Romanipen“ -Kragujevac,
  • Udruženje romskih studenata –Novi Sad
  • Udruženje Roma braničevskog okruga – Požarevac

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku nemačkog Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projekta je unapređenje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u sve tokove društvenog života, pružanjem podrške romskoj zajednici u odnosu na njihove specifične potrebe u lokalnim sredinama.

Projekat se sastoji od pet kompomenti od kojih se:

  • Prva odnosi na edukaciju angažovanog osoblja Centara sa ciljem razmene iskustava i unapređenju rada Centara
  • Druga komponenta predstavlja individualno i grupno savetovanje pripadnika lokalne romske zajednice.

Pružanjem besplatne psiho socijalne i pravne podrške pripadnicima romske zajednice  podstičemo osnaživanje Roma i Romkinja  na svim poljima kao i ostvarivanje prava na različite vidove socijalnih davanja, zaštitu prava i društvenu  participaciju.

  • U okviru treće komponente projekta ,organizovanjem Dana zajednice svakoga meseca programski tim Centara u skladu sa specifičnostima svoje Lokalne sredini radi na okupljanju članova zajednice u cilju informisanja i međusobne podrške kao i rešavanja određene problematike romske zajednice u pomenutim gradovima.
  • U okviru četvrte komponente projekat predviđa Programe za razvoj znanja i veština iz oblasti važnih za zajednicu, u skladu sa potrebama na Lokalnom nivou
  • Promocija projekta i saradnja sa ključnim akterima je peta komponenta projekta koja obuhvata kontinuirani rad na promociji projekta i Centra, promocija usluga u zajednici, javno predstavljanje projekta; saradnja sa nadležnim intitucijama; učešće u sastancima i događajima važnim za temu projekta; razmena iskustava sa drugim Centrima; evidentiranje i promocija rezultata; promocija rezultata projekta kroz fotografsko i video beleženje.

Ciljnu grupu projekta čine Romi (povratnici po Sporazumu o readmisiji, interno raseljena lica i drugi) koji iz određenih razloga nemaju  pristup zakonskim pravima u oblasti obrazovanja, zdravstvenih usluga, zapošljavanja, itd.Pružanjem besplatne psiho – socijalne   i pravne podrške obezbeđujemo pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava pred institucijama.

U prvom projektnom periodu, od aprila do decembra 2017. godine, usluge Centra za romsku zajednicu u Kragujevcu, koristilo je više od 500 korisnika. Socijalni medijator je o postojanju programa informisao više od 200 korisnika i mnogima od njih pružio podršku u komunikaciji sa relevantnim institucijama. Psihološkinja je obavila razgovore sa preko 130 korisnika, a sa nekima od njih kontinuirano radi na rešavanju različitih problema. Pravni savetnik je posavetovao preko 140 korisnika, a onima kojima je to bilo potrebno pomogao u pisanom obraćanju institucijama.

Takođe, različite usluge Centra je koristilo više od 30 porodica povratnika po Sporazumu o readmisiji, što je preko 200 individualnih korisnika.

Comments are closed.