Stalno otvoreni konkurs grada Kragujevca

Tekst preuzet sa internet prezentacije grada Kragujevca

Gradsko veće grada Kragujevca, na osnovu Odluke broj 55-486/15-V od 12. juna 2015.godine, objavljuje

STALNO OTVORENI KONKURS
za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu 

 1. Objavljuje se stalno otvoreni konkurs za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, u cilju izbora udruženja/organizacija kojima će biti dodeljena sredstva za njihovu realizaciju tokom 2015.godine iz budžeta grada Kragujevca u ukupnom iznosu do:
 • 222.848,44 dinara za projekte u oblasti socijalne zaštite
 • 600,00 dinara za projekte u oblasti zdravstvene zaštite
 1. Predloge projekata mogu dostavljati udruženja/organizacije u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, koja ispunjavaju sledeće uslove:
 • da su registrovana na teritoriji grada Kragujevca;
 • da su aktivno delovala najmanje godinu dana;
 • da statutom prepoznaju unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa, obavljaju aktivnosti kojima se unapređuje položaj ciljnih grupa i doprinosi njihovoj integraciji u okruženje;
 • da su sa uspehom realizovala prethodno odobrene projekte;
 • da raspolažu kapacitetima za realizaciju projekta;
 • da su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
 • da su opravdala sredstva koja su im dodeljena iz budžeta Grada tokom 2014.godine po bilo kom osnovu.

Učesnik konkursa ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 3. bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.
 1. Obrazac prijave i obrazac budžeta projekta mogu se preuzeti sa internet stranice grada Kragujevca: www.kragujevac.rs ili u Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, III sprat, kancelarija broj 302 ili 327, Trg slobode 3, Kragujevac.4. Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi:
 • rešenje o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre (APR);
 • statut;
 • kopiju izveštaja o realizovanim projektima tokom 2014. godine;
 • radnu biografiju angažovanog osoblja.
 1. Konkurs je otvoren tokom 2015.godine do utroška sredstava opredeljenih za navedenu namenu.
 2. Maksimalno vreme trajanja projekta je 4 meseca, osim u slučaju višegodišnjih projekata koji se većim delom sufinansiraju iz drugih izvora (budžet RS, strani donatori…).
 3. Nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.
 4. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 5. Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednom odobrenom projektu je 300.000,00 dinara.
 6. Troškovi koji se smatraju prihvatljivim za potrebe realizacije projekta, moraju se kretati u sledećim rasponima:
 • ljudski resurski (naknada za lica angažovana na projektu) – maksimalno 40% ukupnog budžeta projekta;
 • direktni troškovi (materijalni troškovi, troškovi nabavke opreme i sl.) –  maksimalno 55% ukupnog budžeta projekta;
 • ostali troškovi (troškovi platnog prometa, provizija banke, troškovi komunikacije i slično) maksimalno 5% ukupnog budžeta projekta.
 1. Postupak konkursa sprovešće Komisija za sprovođenje stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, koju obrazuje Gradsko veće na predlog Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
 2. Komisija za sprovođenje stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu može zatražiti dodatna objašnjenja od učesnika konkursa, kao i naložiti učesniku konkursa da izvrši određene izmene predloženog projekta u delu budžeta ili u delu planiranih aktivnosti, ukoliko smatra da predloženi budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.
 3. Komisija za sprovođenje stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu je u obavezi da u najkraćem roku, a najmanje na svakih 60 dana predlaže projekte koji se mogu finansirati/sufinansirati po stalno otvorenom konkursu i dostavlja Gradskom veću predlog akta o odobravanju sredstava iz budžeta grada za finansiranje/sufinansiranje projekta, u skladu sa donetim Pravilnikom o postupku dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite (”Sl. list grada Kraguejvca” broj 20/2015), posebno vodeći računa o primeni sledećih kriterijuma:

– Usklađenost projekta sa zahtevima konkursa
Maksimalno 10 bodova

– Obuhvat ciljne grupe prema kojoj se realizuje projekat
Maksimalno 10 bodova

– Učešće partnera, ciljne grupe/ krajnjih korisnika i njihovo angažovanje u realizaciji projekta dobro odmereno i usklađeno sa dužinom trajanja projekta
Maksimalno 5 bodova

– Članstvo u Savezu udruženja/organizacije na nivou Republike
Maksimalno 5 bodova

– Usklađenost sa principima utvrđenim u međunarodnim dokumetima u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite
Maksimalno 5 bodova

– Broj lica koja se uključuju u projekat
Maksimalno 10 bodova

– Mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost
Maksimalno 10 bodova

– Ostvareni rezultati prethodnih godina
Maksimalno 10 bodova

– Kadrovska opremljenost
Maksimalno 10 bodova

– Ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje
Maksimalno 10 bodova

– Ekonomičnost budžeta projekta (postoji srazmera između učinka i koštanja projekta)
Maksimalno 15 bodova

Maksimalan broj bodova je 100.
Minimalan broj bodova kao uslov za odobrenje sredstava za realizaciju projekta je 70 bodova.

 1. Ukoliko Komisija za sprovođenje stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, ne odobri sredstva po podnetoj prijavi, obavestiće pisanim putem podnosioca prijave i dati obrazloženje.
 2. Ukoliko su odlukom Gradskog veća odobrena manja sredstva za realizaciju projekta, nego što su tražena predlogom projekta, predlagač projekta je pre zaključenja ugovora obavezan da, u roku od 10 dana precizira aktivnosti i budžet projekta u skladu sa visinom raspoloživih sredstava i da o tome dostavi Komisiji dopunu, odnosno izmenu predloga projekta i dokaz o obezbeđenom dodatnom izvoru finansiranja nedostajućih sredstava, a u suprotnom se smatra da je odustao od predloga projekta.
 3. Prijave se podnose u dva primerka sa naznakom:

 “Za stalno otvoreni konkurs za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija
u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite sa teritorije grada Kragujevca za 2015. godinu”,

Komisiji za sprovođenje stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu, na prijemnom šalteru Gradske uprave, u zatvorenoj koverti, ili preporučenom poštom na adresu Trg slobode 3 Kragujevac, sa naznakom:

”za Gradsko veće – Komisija za sprovođenje stalno otvorenog konkursa za dostavljanje predloga projekata udruženja/organizacija  u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u cilju dodele sredstava iz budžeta grada Kragujevca za 2015. godinu ”- NE OTVARATI

 1. Konačna godišnja lista odobrenih projekata udruženja/organizacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite objavljuje se na sajtu Grada.

 

 

Comments are closed.